Czyszczenie odtłuszczaczy oraz odwodnienia szlamu

Firma SEZAKO przedstawia nowość w branży likwidacji odpadów. Chodzi o mobilne urządzenie stosowane do separacji szlamu oraz tłuszczu. Producentem zabudowy kontenerowej jest duńska firma Simon MOOS. Zabudowe montowano na czteroośowe podwozie pojazdu Mercedes Benz.

Główną zaletą urządzenia mobilnego jest ekonomia tzn. obniżenie kosztów związanych z transportem ilości usuniętych nieczystości poprzez separację tłuszczy oraz szlamu i pozostawienie odseparowanej wody ,,na miejscu“ .

Zasada oddzielania

Likwidacja odpadu rozpoczyna się od wydobycia szlamu lub tłuszczu za pomocą pompy próżniowej do komory szlamowej o pojemności 5 000 l. Następuje proces separacji. Wydobyte nieczystości (szlam, tłuszcz lub fekalia) za pomocą pompy ślimakowej o wydajności 30 m³/godz. uruchamiano tym razem z komory szlamowej do komory separacyjnej o pojemności 8 400 litrów. Proporcionalnie do czynności pompy do nieczystości dodawano flokulant powodujący oddzielanie (wytłaczania) wody z szalmu czy tłuszczu. Prosto mówiąc: wydobyty odpad składa się z części stałych połączonych woda. Po dodaniu polimerowego flokulantu części stałe wiążą sie z nim. Woda pozostaje ,,wolna“= oddzielona. Pojemność zbiornika do flokulantu jest 1 700 l.

Po dodaniu flokulantu wytwarzają części wydobytego szlamu czy tłuszczu nowy związek chemiczny z polimerem. Odwodnione, oddzielone odpady mozna łatwo filtrować. Oddzielona woda przcieka wkładkami filtracyjnymi, które wytwarzają powierzchnie filtracyjną o rozmiarach 15 m², do dolnej komory i może zostac ponownie wykorzystana do uzupełnienia separatora tłuszczu co oznacza korzyść dla ekologii dzięki oszcędzaniu wody pitnej, która w innym przypadku została wykorzystana do napełnienia. Odpad, który pozostaje w górnej części zbiornika separatora jest zwarty i może zostać w takiej postaci przetransportowany oraz zlikwidowany. Objętość masy suchej porusza sie między 15-20 %. 

Przy opróżnianiu komory separatora można całą zawartość zrzucić z kontenera za pomocą hydraulicznego cylindra.

Przykłady zastosowania

Szamba

Użytkownik systemu KSA  ma mozliwość w ciągu jednego dnia roboczego opróżnić aż 30 sztuk szamb bez potrzeby przejazdu na oczyszczalnie i zrutu ścieków

Stacje benzynowe

Na stacjach paliw mozna wykonac kompleksowy serwis. KSA jest idealnym rozwiązaniem dla czyszczenia zbiorników substancji ropopochodnych, gdzie następnie trzeba komory ponownie zalać wodą

Myjnie samochodowe

Zawartość myjni (mieszanka piasku, soli, nieczystości, oleja, wody itp.) odwadnia systém KSA praktycznie już od roku 1993 bez problemów i z dużym sukcesem. Średnia wydajność to trzy myjnie samochodowe za jeden dzień

Separatory tłuszczu

Odwodniony odpad z separatorów można wykorzystać ponownie dla różnych biourządzeń

Oczyszczalnie ścieków

Satelitarne oczyszczalnie ściekó (małe miejscowości) w większości przypadków nie posiadają własną gospodarkę ściekową. Za pomocą systemu KSA można wyrażnie obniżyć obciążenie centralnej oczyszczalni ( ze satelitarnej oczyszczalni przechodzi do centralnej znacznie mniejsza ilość nieczystości). KSA – systém pracuje bardzo wydajnie także na dużych oczyszczalniach ścieków.

Czyszczenie

KSA – system jest doskonałym urządzeniem do odpompowywania glonów itp. z kanalizacji oraz stawów

Wpusty uliczne

Tradycyjny sposób czyszczenia wpustów ulicznych to samochodem do czyszczenia kanałów. KSA-urządzenie jest idealnym rozwiązaniem do takich prac. Czystą wodę można ponownie wykorzystać.

Kolejne wykorzystanie ścieków

Odwodnione ścieki za pomocą mobilnego urządzenia KSA  można wykorzystać na klika sposobów. W zależności od jakości odwodnionych ścieków mogą zostać oczyszczone za pomocą wapna a następnie stosowane jako nawóz dla rolnictwa. Innym rozwiązaniem jest kompostowanie lub stosowanie dla bio – urządzeń. Odwodnione ścieki mozna także likwidować na oczyszczalniach ścieków. Problemowe ścieki(naprz. s zawartością metali ciężkich) mozna wykorzystać jako paliwo dla elektrowni.

Urządzenie KSA wykazuje w praktyce następującą efektywność:

Parametr

Redukcja za pomocą mobilnego urządzenia KSA

Zawiesiny

95%

Całkowity fosfor

60%

Całkowity azot

67%

Wszystkie technologie

skonaktuj się z ekspertami, jesteśmy gotowi pomóc i zaoferować najlepsze usługi.